Nachádzate sa tu

Postup pri prijímaní klienta do zariadenia SENIOR Vrútky

Procesný postup pri umiestňovaní občanov upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: Občan, ktorý má záujem o umiestnenie v zariadení, požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a to formou písomnej žiadosti na tlačive: „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. Súčasťou tohto tlačiva je aj lekársky nález, ktorý na základe priložených odborných lekárskych nálezov vypíše praktický lekár. Tlačivo je dostupné na Úrade ŽSK – odbor sociálnych vecí, na príslušných mestských (obecných úradoch) – odbor sociálnych vecí, na webovej stránke www.regionzilina.sk alebo na našej webovej stránke v časti "Tlačivá". Ak je občan, ktorý žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spôsobilý na právne úkony, žiadosť vyplní a vlastnoručne podpíše. Ak je občan, ktorý žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť s jeho údajmi vyplní súdom ustanovený opatrovník, ktorý žiadosť aj podpíše. Ku žiadosti opatrovník priloží kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka. Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave. Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, patria do pôsobnosti obcí a miest, je teda potrebné ich spolu s vyplneným lekárskym nálezom a odbornými nálezmi doručiť na podateľňu príslušného mestského alebo obecného úradu podľa miesta trvalého bydliska. Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení, spolu s vyplneným lekárskym nálezom a odbornými nálezmi je potrebné doručiť do podateľne Úradu ŽSK (resp. na inom samosprávnom kraji podľa miesta trvalého bydliska). Žilinský samosprávny kraj (resp. príslušný mestský úrad, resp. obecný úrad) vydá občanovi Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu so stanoveným stupňom odkázanosti a druhom zariadenia. Občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov len prípade, ak dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení, ak je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervzívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. Ak má klient právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, požiada zariadenie SENIOR Vrútky o poskytnutie sociálnej služby formou písomnej žiadosti „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ktorú mu poskytne zariadenie, v ktorom chce byť občan umiestnený. Keď má zariadenie sociálnych služieb voľné miesto a občan spĺňa všetky podmienky pre prijatie, zariadenie sa s občanom dohodne na termíne prijatia a uzavrie s ním „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“. V prípade, že zariadenie nemá voľné miesto, je občan zaradený do poradovníka čakateľov na sociálnu službu. Zariadenie sociálnych služieb vydá „Rozhodnutie o zaradení do poradovníka čakateľov na sociálnu službu“, ktoré doručí občanovi do vlastných rúk.