Nachádzate sa tu

Čo poskytujeme v zariadení SENIOR - Vrútky

Zariadenie SENIOR – Vrútky pozostáva z dvoch druhov zariadení:

V zariadení pre seniorov poskytujeme starostlivosť občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, zabezpečovaná ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V špecializovanom zariadení poskytujeme starostlivosť občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
V špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, zabezpečovaná ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení a záujmová činnosť.

Odborné činnosti:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,

Obslužné činnosti:
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ďalšie činnosti:
- úschova cenných vecí,
- vzdelávanie (iba v ŠZ).

Zabezpečujeme:
- záujmová činnosť,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- rozvoj pracovných zručností (iba v ŠZ),
- pomoc pri pracovnom uplatnení (iba v ŠZ).

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Pri činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti klientom poskytujeme 24-hodinovú opatrovateľskú starostlivosť, ktorú vykonávajú sestry špecialistky (špecializácia v odbore psychiatria, komunitné ošetrovateľstvo), sestra, zdravotnícki asistenti a opatrovateľky.

Sociálne poradenstvo
Sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná sociálnym pracovníkom zariadenia Senior Vrútky a je založená na vzťahu, podpore, pomoci, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote u nás. Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov správania klienta a jeho začlenenia do komunity v našom zariadení pod dalším vedením odborných zamestnancov.

Sociálna rehabilitácia
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručnosti alebo aktivizovaním schopnosti a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

Cieľom sociálnej rehabilitácie v ZPS a DSS Senior Vrútky je rozvoj:
a) samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, návykov pri sebaobsluhe (obliekanie, vyzliekanie, umývanie zubov, ustieľanie postele, jedenie, používanie kompenzačných pomôcok a pod.),
b) základných sociálnych zručnosti klienta : nadviazať rozhovor, vyjadriť svoj názor, vedieť počúvať iných, vedieť požiadať o pomoc, vedieť využívať informácie, vedieť sa rozhodnúť čo chcem (ako chcem tráviť voľný čas); zabezpečovať si niektoré potreby sám, a pod., 
c) komunikačných zručnosti : naučiť klienta  hovoriť k veci, obsahovo zrozumiteľne, pragmaticky, vytvoriť primeraný očný kontakt, ovládnuť nevhodné prejavy verbálnej  i neverbálnej komunikácie.

Ošetrovateľská starostlivosť
Ošetrovateľskú starostlivosť naše zariadenie priamo neposkytuje, ale podieľa sa na jej zabezpečovaní. Pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je v budove zriadená ošetrovňa, v ktorej ordinuje praktický lekár, diabetológ, urológ, gynekológ a ďalší odborní lekári.

Lekársku starostlivosť poskytuje praktický lekár prijímateľov sociálnych služieb, ktorý podľa potreby vykonáva ordinácie PSS priamo v priestoroch zariadenia.

Zdravotnícke výkony vyplývajúce z vyhlášky č. 109/2009, sú klientom zabezpečované cestou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti - cestou ADOS.

Stravovanie
Klienti majú zabezpečenú stravu od externého dodávateľa: raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Diabetici majú samozrejme aj druhú večeru.

Klientom sa strava vydáva v časovom rozvrhu:

  • raňajky od  07:00 hod. do 09:00 hod.

  • desiata o 10:00

  • obed od 11:30 hod. do 13:00 hod.

  • olovrant o 15:00

  • večera od 16:30 hod. do 18:15 hod.

  • druhá večera 21:00 hod

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý navrhuje a zostavuje externý dodávateľ pod odborným dohľadom lekára. 

Ďalšie služby
Všetky vyššie uvedené služby sú klientom poskytované ako základné služby, ku ktorým zabezpečujeme aj poskytovanie fakultatívnych služieb (zabezpečenie liekov, nákupov, pedikúra, manikúra, kadernícke služby a iné podľa individuálnych požiadaviek klientov).