Nachádzate sa tu

Aktuálne voľné pracovné miesta

Opatrovateľka

Sanitár/ka

*kliknutím na odkaz opustíte stránku www.seniorvrutky.sk a prejdete na stránku https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk

 

 

 

Zaslaním životopisu zariadeniu SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky so sídlom Mierova 2145/10, 038 61 Vrútky, IČO: 42 347 670 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) poskytujete ako dotknutá osoba osobné údaje v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a žiadosti za účelom výberového konania. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú v prípade potreby poskytnuté príjemcom: orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, Inšpektorát práce. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. K profilovaniu nebude prichádzať. Po skončení výberového konania osobné údaje neúspešných kandidátov budú 1 rok uchovávané v evidencií uchádzačov a po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. S úspešným kandidátom bude podpísaná pracovná zmluva alebo dohoda a osobné údaje sa budú uchovávať v súlade s osobitnými predpismi. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov nášmu zariadeniu nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: denisa.duricekova@vrutky.sk.