Nachádzate sa tu

O nás - strategická vízia, poslanie a ciele

Zariadenie SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky zahájilo svoju prevádzku v roku 2014 a jeho zriaďovateľom je Mesto Vrútky.
  Celková kapacita zariadenia je 58 lôžok, z toho zariadenie pre seniorov má kapacitu 40 miest v dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením a balkónom, kde sa poskytuje komplexná starostlivosť a špecializované zariadenie má celkovú kapacitu 18 miest umiestnených tiež v dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením s poskytovaním komplexnej starostlivosti.

 

Poslanie zariadenia

V živote každého človeka príde čas, keď sa kedysi jednoduché denné úlohy stanú náročnými na vykonávanie, kedy už nie len starí ale aj mladí ľudia trpia rôznymi zdravotnými ťažkosťami.

Väčšina starých ale aj zdravotne postihnutých ľudí by svoj život najradšej prežívala vo vlastnej rodine. Reálny život však ukazuje, že možnosti ich naplnenia sú v mnohých oblastiach života obmedzené.

Práve zariadenia sociálnych služieb zabezpečujú sociálnu istotu pre ľudí, ktorí sú na ne odkázaní. Ich cieľom je poskytovať kvalitné služby seniorom a znevýhodneným občanom so zdravotným postihnutím a snaha o ich maximálne možnú integráciu do spoločnosti, predovšetkým použitím vhodných nástrojov sociálnej pomoci a metód sociálnej práce. Zároveň riešia problém zamestnaných potomkov, ktorí aj napriek všetkej snahe nemôžu svojim najbližším zabezpečiť starostlivosť a prežitie pokojnej staroby v domácom prostredí.

 

Ciele zariadenia

Dlhodobým cieľom zariadenia je:

  • zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnej služby a zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, najdôležitejšia je spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov

  • zlepšiť životné podmienky prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov zveľaďovaním priestorov

  • zvýšiť odbornosť zamestnancov prostredníctvom vzdelávania

  • zvýšenie integrácie prijímateľov sociálnej služby zariadenia do spoločenského života, zvýšiť otvorenosť zariadenia voči externému prostrediu

  • poskytovanie komplexnejších služieb v zariadení, zapájaním prijímateľov sociálnej služby do záujmovej činnosti, terapeutickej činnosti na rozvoj sebarealizácie

  • Cieľom poskytovaných služieb je podpora samostatnosti a sebestačnosti klientov, zaistenie ich súkromia, na základe individuálnych potrieb klientov.

Stratégia

Umožniť ľuďom, ktorí sú v nepriaznivých sociálnych situáciách zostať rovnocennými členmi spoločnosti, využívať ich prirodzené zdroje, umožniť im aby prežili svoj život v prirodzenom sociálnom prostredí.

 

Vízia

Naším poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby seniorom v súlade so zákonom o sociálnych službách s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, základných práv a slobôd, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, príslušnosť k národnosti, etnickej skupine, zmýšľanie , majetok, rod, alebo iné postavenie.

Víziou je byť zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným službám, ale kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu, kde sa seniori budú cítiť tak, ako vo svojej rodine a kde sa im poskytne dobrá opatera a láska zároveň. Víziou je skrášľovať, zlepšovať a spríjemňovať prostredie – budovu zariadenia, vybavenie priestorov, dopĺňať ošetrovateľskú techniku, zamestnávať nielen odborne ale najmä ľudsky zdatných pracovníkov a vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby našich seniorov. Našou úlohou a poslaním je tiež podpora samostatnosti prijímateľa v živote, podpora jeho dôstojnosti v odkázanosti na pomoc inej osoby. Pre naplnenie nášho poslania je dôležité udržiavanie prirodzených kontaktov a pozitívnych vzťahov prijímateľa s blízkymi , s klientmi zariadenia, s členmi komunity a s personálom zariadenia.

Naše zariadenie ponúka pomoc tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na profesionálnu pomoc iných. Naše želanie je vnímať seniora v zmysle anglického príslovia :

„Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky“