Nachádzate sa tu

Výberové konanie na pozíciu hlavnej sestry

Oznámenie výberového konania

na obsadenie voľného pracovného miesta podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003

Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v zmysle podmienok výberového konania na pozíciu hlavnej sestry v zariadení sociálnych služieb

 

SENIOR -Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky,

ul. Mierova 2145/10, 038 61 Vrútky

Číslo výberového konania: 1/2021

NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE: Hlavná sestra / vedúca zdravotného úseku

MIESTO VÝKONU PRÁCE: SENIOR -Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky,

ul. Mierova 2145/10, 038 61 Vrútky

NÁPLŇ PRÁCE: Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných osôb a opatrovateľskú starostlivosť
v zariadeniach sociálnych služieb vykonávané zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.

 

TERMÍN NÁSTUPU NA PRACOVNÚ POZÍCIU: Čo najskôr po ukončení výberového konania.

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

*Požadované vzdelanie: II. stupeň vysokoškolského vzdelania,

v odbore : ošetrovateľstvo,

*Špecializácia : ošetrovateľská starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo, v komunite, v psychiatrii,

*Bezúhonnosť,

*Zdravotná spôsobilosť.

 

Ostatné požiadavky:

-registrovaná sestra (registrácia zdravotníckeho pracovníka do registra sestier a pôrodných asistentiek),

-organizačné a riadiace schopnosti,

-osobnostné predpoklady na výkon práce hlavnej sestry:

zodpovednosť,samostatnosť,spoľahlivosť,flexibilita,komunikatívnosť, asertívne konanie

a vystupovanie, pozitívny prístup k ľuďom odkázaných na pomoc iných, schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácií,

-znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb (zákon č.448/2008 o sociálnych službách v aktuálnom znení – individuálne plány, štandardy kvality, …)

-znalosť legislatívy v oblasti zákonníka práce a zákona o práci vo verejnom záujme,

-ovládanie práce s PC,

-prax v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zdravotníckych zariadeniach najmenej 5 rokov.

 

 

KONTAKTNÁ OSOBA PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Ing. Denisa Ďuríčeková – Riaditeľka SENIOR - ZPS a DSS Vrútky

0905 700 012

e-mail: denisa.duricekova@vrutky.sk

 

UCHÁDZAČ O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA PREDLOŽÍ:

a) Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s označením VK1/2021 (uvedené označenie je potrebné uviesť aj na obálke, v ktorej budú predložené požadované doklady),

b) overenú kópiu dokladu, preukazujúceho splnenie podmienky získania požadovaného vzdelania

a fotokópie o ďalšom vzdelávaní,

c) overená kópia dokladu o odbornej praxi,

d) výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace (uvedený doklad je možné predložiť až v deň výberového konania, pred predložením uvedeného dokladu uchádzač predkladá písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti),

e) profesijný štruktúrovaný životopis,

f) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

g) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako tri mesiace) pre výkon vedúceho zamestnanca (tlačivo v prílohe),

h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách a) až f),

i) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

j) koncepcia riadenia a rozvoja zdravotného úseku v zariadení sociálnych služieb v rozsahu max.3 až 5 normostrán.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je možné doručiť poštou na adresu SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky, ul. Mierova 2145/10, 03861 Vrútky.

TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI O ZARADENIE DO VK spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 22. JANUÁRA 2021 (rozhoduje dátum podania na poštovú prepravu, alebo dátum osobného prevzatia). Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na pracovnú pozíciu a predložia všetky požadované doklady, budú písomne pozvaní na výberové konanie.

 

PREDPOKLADANÝ TERMÍN USKUTOČNENIA VÝBEROVÉHO KONANIA :

28. JANUÁRA 2021

 

 

Vo Vrútkach, dňa 29.12.2020

Ing. Denisa Ďuríčeková

riaditeľka